ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ