ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส ระหว่างนางสาวสุพัตรา ทองมณี (นักวิชาการพัสดุ)