เยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔ ในการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓