พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฎิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ ๑