ศึกษาดูงานระบบำบัดน้ำเสียและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของเทศบาลนครตรัง