สังเกตการณ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฎิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ ๑