โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเภสัชกรรมในชุมชน