นายสมชาย ลู่ตระกูล

ตำแหน่ง: 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน