การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำลังคนตามการจัดระบบบริการ (Blueprint of Health Service And Human Resource) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓