ประชุมเครือข่าย ๘ สถาบันอุดมศึกษาและ ๒ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง