สังเกตการณ์และให้กำลังใจการนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker