โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ระยะที่ ๒