ร่วมการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 4/2557