ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง