ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓