ติดตามและเยี่ยมเยียนนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์