ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓