ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง​ (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ ​๓/๒๕๖๓