ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบลควนธานีโดยมีนายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี