สนับสนุน Faceshield เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ที่มาคัดกรองและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)