ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓