ปรึกษาหารือในการขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยเพื่อกักตัวผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 (COVID-19)