สังเกตการณ์และให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษาในการสอบความรู้รวบยอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ (online) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์