การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง