ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังครั้งที่ ๓/๒๕๖๓