ประชุมเสนอแนวทางมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยกรณีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถานที่กักตัวของบุคคลที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง local quarantine (COVID-19)