ประชุมคณะกรรมการบริหารการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑