เยี่ยมและให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ (local quarantine)