ร่วมมอบอินทผาลัมแก่อาจารย์ และบุคลากร ที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน