ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียน คสล.๘ ชั้น ตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ ๒