ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการติดตามการปฎิบัติงาน 6 เดือน และแนวทางการปรับแผนกลางปี