ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ โดยผ่าน Video Conference