ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ได้อำนวยความสะดวกคอยเฝ้าระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี