ระชุมการวิเคราะห์​ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข​ศาสตร์​และสหเวชศาสตร์​สถาบันพระบรมราชชนกโดยผ่าน Video Conference