ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง