ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โดย Video Conference