ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดย Video Conference