ร่วมฝึกอบรมด้านความเป็นผู้นำการจัดการศึกษาการสาธารณสุขและการพยาบาล