ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจ และกลั่นกรอง พิจารณางบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔