ลงชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๒ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขุชมชน ชั้นปีที่ ๓