ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการการสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓