ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔