ประชุมโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔