ประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านปฐมภูมิผ่านระบบการประชุมออนไลน์