ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) โดยทางบริษัทขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สำหรับแจกอาหารกล่อง โครงการ"แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก"