ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๒ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการฝึกประสบการณ์ฯ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒