ประชุมเพื่อเสนอชื่ออธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและวิธีการสรรหา อธิการบดี