ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข อาจารย์ หรือผู้สนใจ ที่มีผลงานวิชาการ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคุณภาพ