ประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)