ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔